MBS-fit

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden MBS-Fit

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle clubs die onderdeel zijn van de keten van MBS-Fit.

 

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar
Om te kunnen inschrijven kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen:
– Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs)
– Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn)
Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het aanmeldingsformulier. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van MBS-Fit.

Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden (zie voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar) met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij MBS-Fit.

MBS-Fit biedt diverse abonnementsperioden aan, te weten: 3, 12 en 24 maanden, waarbij de prijzen verschillen per abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend.

Voor iedere inschrijving geldt dat op ieder moment van de maand het abonnement kan ingaan. De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de datum die op het inschrijfformulier wordt ingevuld door de medewerker van MBS-Fit, (bij acties met gratis periodes, beginnende na de gratis periode). Bij iedere inschrijving betaalt het lid € 99 euro starterspakket.

Voor alle abonnementsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen de lifestyle boutique, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.

Bij verlies of schade aan polsband, welke de polsband onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe polsband aan te schaffen voor de prijs van € 25,- per polsband.

Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 kalendermaand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale abonnementsperiode wordt aangehouden.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 25 km buiten de lifestyle boutique, en niet komen te wonen binnen een straal van 25 km binnen een van de andere lifestyle boutiques van MBS-Fit, wat middels een inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de vaste abonnementsperiode, of na de vaste abonnementsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele kalendermaand.

Opzeggen is alleen mogelijk middels een aangetekend schrijven of een opzegformulier verkrijgbaar en in te vullen aan de balie van de lifestyle boutique. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email. Bij uitschrijving middels een opzegformulier aan de balie ontvangt u van MBS-Fit een bewijs van inlevering. Bewaar dit formulier goed, dit is echter nog geen opzegbevestiging. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per email met daarin de einddatum van het abonnement.

In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk voor de minimale duur van 1 maand is het mogelijk dit per mail of aan een medewerker, door te geven aan MBS-Fit. De abonnementsgelden worden in die periode gewoon geïncasseerd. Bij het beter melden wordt de ziekteperiode berekend en als gratis periode achter de abonnementsperiode aangezet. Voor ziekmelding door blessure of langdurige ziekte is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen, conform de wettelijke richtlijnen van de KNMG. Ziekmelden met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij ziekmelding wordt de einddatum van het abonnement verlengd met eenzelfde periode, inclusief financiële verplichtingen van die periode. Opschorten geldt niet voor bijvoorbeeld stage, werk, studie of vakantie, met uitzondering van vakanties met een duur van minimaal 1 maand aaneengesloten waarbij vooraf begin en einddatum wordt doorgegeven.

Tijdens de ziekmelding/opschorting wordt het abonnementsgeld doorbetaald, wat na melding van het lid aan MBSFit  bij beterschap wordt gecorrigeerd middels “gratis” extra maanden ter compensatie. Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd en bijbehorende stornokosten. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van MBS-Fit blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. MBS-Fit behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract onverminderd blijft.

Overige algemene bepalilngen

MBS-Fit behoudt zich het recht voor om de lifestyle boutique, of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en de lifestyle boutique geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is.
MBS-Fit behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen, wat middels een nieuwsbrief of email zal worden gecommuniceerd. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het abonnement, tenzij deze verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt.
Bij ondertekening verklaart het lid de door MBS-Fit opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij het breken van de huisregels de toegang tot MBS-Fit geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die de volledige contractduur met zich meebrengt.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid.

MBS-Fit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.
MBS-Fit stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden of aanwezigen in het pand, noch voor kwetsuren welke bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten.

MBS-Fit behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrief of email, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

Wijze van betaling

Bij aanmelding middels een aanmeldformulier verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een lidmaatschap wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden.
Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren die aan de voorzijde nader zijn omschreven. Rond iedere 18e van de maand wordt het abonnementsgeld van de volgende kalendermaand geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatische incasso voor abonnementen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

Wanneer betaling uitblijft

Per incassoronde wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van het 1eincasso bij inschrijving. Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet wordt betaald, dan wordt er een mail verstuurd met een betaal link.  Vindt er wederom geen betaling plaats, dan ontvangt het lid een brief of email met daarin de betalingsherinnering en bijbehorende administratiekosten.
Wanneer hieraan, binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden. Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en/of niet tijdig betaald, dan wordt het totaal openstaand abonnementsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door MBS-Fit aangestelde incassobureau. Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40 euro aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en die dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau.
Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van MBS-Fit niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dient vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau betaald is wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de lifestyle boutique.

Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de direct van MBS-Fit.
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van MBS-Fit geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik/deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van MBS-Fit zijn alleen mogelijk met schone binnen schoenen. Het niet meebrengen of gebruiken van deze zaken kan ontzegging tot de club tot gevolg hebben.

Er geldt voor alle abonnementen van 12 of 24 maanden een 100% tevredenheidgarantie. Hiervoor dient u aan de volgende beide voorwaarden te voldoen:

  • 20x volledig voltooide biocircuit trainingen (minimaal 2x per week 30 minuten biocircuit training)

Na 90 dagen mag u zelf de balans opmaken. Bent u niet tevreden? Geen probleem, dan wordt uw lidmaatschap ontbonden.

Overige garantiebepalingen:

  • de garantieperiode start op de eerste training na de instelronde en na de gratis actie periode.
  • de 20etraining dient binnen 90 dagen voltooid te zijn
  • u dient op de 20etraining een volledig ingevuld uitschrijfformulier en uw garantiekaart met pasje/bandje in te leveren.

 

Bij MBS-Fit worden uw digitale gegevens veilig bewaard en gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Privacy Statement va MBS-Fit.

Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van MBS-Fit bv. Deze beslissing is voor het lid bindend.

Stuur ons een bericht of kom langs !

Oegstgeest

MBS-fit

Kempenaerstraat 93

2341 GK OEGSTGEEST

tel : 071-8893252

email : info@mbs-fit.nl